KONTAKTY

Marta Štangová- Marta
J. Francisciho 716/ 5
971 01 Prievidza
tel: 0907480041
napíšte nám

NOVINKY


Obchodné podmienky
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

 

Udeľujete týmto súhlas Marta Štangová - Marta so sídlom J.Francisciho 716/5 971 01 Prievidza, IČO 33785899, DIČ SK1030272837, reg. č. 307 - 8825 vydané Obvodným úradom v Prievidzi pod ev. č. ŽO - 94 / 2805  (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu
 •  2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom: a zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.
 • 3. súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:

 • a zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite

  4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • a. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
 • b. Poskytovateľ softvéru ……… (Pokud využíváte např. Externí mailingový nástroj.)
 • c. Marketingová agentúra ……… (Pokud se vám stará o emailing kompletně marketingová agentura.)
 • d. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 •  5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
 • 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.
 • 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci: Marta Štangová - Marta, J. Francisciho 716/5, 971 01 Prievidza, IČO: 33785899, IČ DPH: SK1030272837, Daňové identifikačné číslo 1030272837, reg. č. 307 - 8825 vydané Obvodným úradom v Prievidzi pod ev. č. ŽO - 94 / 2805

-ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

 

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby (prípadne právnickej osoby), ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.ocelovesperky1.sk ďalej je „internetový obchod“).

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.5 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.6 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.7 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2.Informácie o tovare a cenách
2.1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru ako aj v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2 Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

2.3 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

2.4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

2. Objednávka
2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predajcom.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji ,odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-tovar nesmie byť použitý
-tovar musí byť nepoškodený
-tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
-zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní (spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu).

4.3 Informácia o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa §10 ods. 5
- spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom , čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa §4 ods.6 Zákona 102/2014 Z.z.
- udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ vydal predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a spotrebiteľ bol riadne predávajúcim poučený o uvedených skutočnostiach (spotrebiteľ vydal k tomuto predávajúcemu písomný súhlas). V našich podmienkach ide predovšetkým o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (zakázková výroba podľa presného zadania zákazníka).
- až do zhotovenia diela môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť predávajúcemu/zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ predávajúci/zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady

4.4 kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov

5.Práva z vadného plnenia
5.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal v popise produktu
- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa
- tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- je tovar v zodpovedajúcom množstve, hmotnosti, alebo iných charakteristík popísaných v jeho popise
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

5.3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
- bezplatné odstránenie vady tovaru,
- výmenu tovaru za nový tovar,

ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
- primeranú zľavu z kúpnej ceny,
- odstúpiť od zmluvy.

5.4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady
- ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
- ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5.5 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

5.7 Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5.9 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
5.10 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
5.11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
5.12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

6. Cenové podmienky
6.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20 percent

6.2 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

7. Poštovné a balné
7.1 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po započítaní všetkých zliav a to nasledovne:

7.2
a) doručenie Slovenskou poštou na dobierku (v rámci Slovenska)
b) platba prevodom na účet ( doručovanie Slovenskou poštou v rámci Slovenska)
c) zásielky Česká republika

Spôsob prepravy a platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením jednej z možností.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok


10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpeny na www.ocelovesperky1.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad),  záručny list +návratka

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či je výrobok funkčný v rámci účelu jeho použitia
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Marta Štangová - Marta

J.Francisciho 716/5

971 01 Prievidza

Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY- Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY-Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na vrátenie je súčasťou každej našej zásielky _- NÁVRATKA

 

1.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy  do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy a uplatnenie si práva, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať, a to buď telefonicky (tel: +421 907480041), alebo e-mailom ocelovesperky1@gmail.com, alebo listom zaslaným poštou na adresu: Marta Štangová - Marta, J. Francisciho 716/5, Prievidza 971 01. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení. Tovar je potrebné zaslať späť na adresu: Marta Štangová - Marta, J. Francisciho 716/5, Prievidza 971 01

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu môžete v priebehu 14/kalendárných/ dní od prevzatia tovaru, tovar je potrebné odoslať predajcovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy

 

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

 

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: ocelovesperky1@gmail.com
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20-, eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte prosím tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Meno a priezvisko

Adresa

Telefónne číslo

Číslo faktúry

Číslo účtu pre vrátenie finančných prostriedkov

Dôvod vrátenia (nemusí byť)

Dátum

Podpis